Algemene voorwaarden Yuso Platform

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop door Yuso BVBA ('Yuso') en de verkoop door de producent ('Producent') van de elektrische energie afkomstig van een decentrale productie-installatie ('Installatie') en op de verkoop door Yuso en aankoop door de afnemer ('Afnemer') van elektrische energie op de site van de Afnemer ('Site').  Zij vormen samen met de Bijzondere Voorwaarden en eventuele bijlagen het contract (het "Contract") afgesloten tussen de Producent en/of Afnemer en Yuso.


1. Levering en Aankoop


 1. (Voorwerp) De Producent verbindt er zich toe om voor de volledige duurtijd van het Contract alle elektrische energie, die door de Installatie van de Producent wordt geproduceerd en op het elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd te verkopen en te leveren aan Yuso. Yuso verbindt er zich toe om voor de volledige duurtijd van het Contract alle elektrische energie, die door de Installatie van de Producent wordt geproduceerd en op het elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd, aan te kopen en af te nemen.
 2. (Beschikbaarheid) De Producent is niet verplicht een bepaalde hoeveelheid elektrische energie te produceren. Het vermogen en het tijdstip van het aanbod van elektrische energie door de Producent is niet gewaarborgd, gezien de afhankelijkheid van de geldende instralingswaarden en eigen verbruik op de site. Evenwel verbindt de Producent zich er toe alle elektrische energie geproduceerd door de Installatie welke niet voor eigen verbruik op de site wordt opgenomen te verkopen aan Yuso.
 3. (Toegangshouderschap en evenwichtverantwoorde-lijke) Yuso, in zijn hoedanigheid van toegangshouder tot het distributienet voor elektriciteit, is een erkend evenwichtsverantwoordelijke voor het betreffende distributiegebied. Yuso zorgt op eenvoudig verzoek van de Producent voor de administratieve acties voor het realiseren van de 'move-in' waarbij alle Injectiepunten van de Producent aan de evenwichtsperimeter van Yuso worden toegevoegd. De levering en de afname starten van zodra Yuso door de netbeheerder als afnemer voor het Injectiepunt in het toegangsregister van de netbeheerder wordt geregistreerd, tenzij anders overeengekomen in de bijzondere voorwaarden.
 4. (Groenestroomcertificaten) De Producent blijft volle eigenaar van de voor de geproduceerde elektriciteit uitgereikte groenestroomcertificaten en kan ze te koop aanbieden aan derden.
 5. (Garantie van Oorsprong) De Producent garandeert dat de geïnjecteerde elektriciteit voor 100% afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen. De Producent verbindt er zich toe de Garanties van Oorsprong (GvO) overeenkomstig de injectiehoeveelheden op regelmatige basis, meer bepaald bij de aanvang van elke maand, over te dragen aan Yuso. De Producent verbindt er zich toe dergelijke overdracht manueel door te voeren door deze GvOs op het platform certificatenbeheer bij de VREG uiterlijk één maand na uitreiking ervan te transfereren naar de rekening van Yuso op ditzelfde platform tegen prijs nul, tenzij anders overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden tussen de Producent en Yuso. Gelet op de geldigheidstermijn van GvOs (één kalenderjaar), is het essentieel voor Yuso dat de Producent de aan Yuso toewijsbare GvO's maandelijks overdraagt.

2. Prijs


 1. (Prijs) Yuso betaalt aan de Producent voor de aangekochte elektrische energie een prijs zoals overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden. Indien uurregelingen voor normale en stille uren zijn voorzien in de Bijzondere Voorwaarden zijn deze gebaseerd op de uurregelingen van de netbeheerders. Indien zich daarin wijzigingen zouden voordoen, behoudt Yuso zich het recht voor de nodige aanpassingen te doen.
 2. (BTW en Kosten). De Prijs zoals overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden is altijd exclusief BTW en exclusief Kosten. Onder Kosten wordt verstaan alle accijnzen, belastingen, heffingen, retributies, vergoedingen, bijdragen, verplichtingen en lasten opgelegd door een bevoegde overheid of reguleringsinstantie (o.a. de netbeheerder) die betrekking hebben op injectie, transmissie, vervoer, distributie, aansluiting, toegang, levering, afname, evenwichtsverantwoordelijkheid of meting van de elektriciteit of het vermogen. De Kosten zijn ten laste van de Producent en worden door Yuso 1 op 1 doorgerekend. Iedere wijziging van deze Kosten zal transparant aan de Producent worden verrekend.
 3. (Index) Indien de Prijs een indexparameter bevat, zal Yuso, in geval van foutieve publicatie van dergelijke prijsindex door een beurs, gerechtigd zijn de door de beurs gecorrigeerde prijsnotering te gebruiken om de prijs te bepalen. Indien de prijzen niet door de beurs zouden gecorrigeerd worden, dan zal Yuso gerechtigd zijn de notering tegebruiken die de volgende werkdag wordt gepubliceerd voor de betrokken periode. Indien de prijsindex niet meer beschikbaar zou zijn en/of de bepaling ervan aanzienlijke wijzigingen zou ondergaan, zal Yuso, na overleg met de Producent, een nieuwe index specifiëren die de intenties van het Contract respecteert.
 4. (Prijswijziging) Yuso kan de Prijs tijdens de duurtijd van het Contract wijzigen indien één of meer van de volgende elementen leiden tot een wijziging in haar kosten onafhankelijk van haar wil: indien het injectievermogen of piekvermogen blijkt anders te zijn dan wat de Producent heeft vermeld in het Contract, indien een fundamentele wijziging zich voordoet aan het injectiepunt; indien een wijziging plaatsvindt in de transportkosten, distributiekosten en enige andere kosten nieuw ingevoerd of gewijzigd door de bevoegde instanties of in het reglementair kader van de energiemarkt.

3. Facturatie en betalingsmodaliteiten


 1. (Rekennota) Yuso maakt elke maand een rekennota op welke de door de Producent feitelijk geleverde hoeveelheid elektrische energie van de voorbije maand en de toepasselijke prijs en kosten bevat. Deze rekennota wordt opgesteld op basis van de meetgegevens die de netbeheerder (of aangesteld bedrijf) meedeelt voor de betrokken Injectiepunten (aan de hand van een meetsysteem van de netbeheerder dat de kwartiergegevens van de injecties op het net doorgeeft aan Yuso).
 2. (Betwisting rekennota) Indien de Producent een fout in de rekennota's vaststelt, dient de Producent Yuso daarvan tijdig te verwittigen. Rechtzetting blijft mogelijk tot op de betaaldatum van de daarmee overeenstemmende factuur. Daarna wordt de rekennota en de factuur geacht aanvaard te zijn, behoudens in geval van manifeste vergissing.
 3. (Self-billing) Yuso maakt, in naam en voor rekening van de Producent, de factuur op met betrekking tot de leveringen van injectie-energie door de Producent aan Yuso ingevolge het contract tussen Yuso en de Producent. Deze factuur en de bijhorend procedure worden respectievelijk "self-bill" en "self-billing procedure" genoemd: 
 4.  De self-billing procedure die door Yuso gevolgd wordt, is opgesteld volgens het BTW-Wetboek, art. 53, § 2, al. 2 en de gangbare administratieve richtlijnen gegeven door de Belgische BTW administratie (Circ. AAFisc nr. 53/2013 van 16 december 2013)
 5. Yuso en de Producent verklaren zich akkoord om de self-billing procedure toe te passen;
 6. Yuso stelt binnen de 10 dagen na het einde van de maand een self-bill op met de afrekening voor de leveringen van injectie-energie over de vorige maand. Deze self-bill wordt in PDF opgemaakt en samen met de Rekennota en de factuur voor de netkosten per e-mail aan de Producent opgestuurd. Yuso zal - zoals bepaald in de BTW circulaire - elke self-bill voorzien van een unieke opeenvolgende referentie voor elke Producent;
 7. De Producent zal - zoals bepaald in de BTW circulaire - de self-bills van Yuso opnemen in het dagboek van zijn verkopen. De Producent verzaakt hiermee aan zijn recht om de factuur zelf op te stellen;
 8. (Betaling) De betaling van de volgens artikel 2 van dit Contract bepaalde Prijs gebeurt jaarlijks, tenzij anders overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden. De betaaltermijn is 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

4. Informatieuitwisseling


 1. Yuso het recht geven om op eender welk tijdstip gedurende de looptijd van dit Contract een monitoring-installatie te plaatsen nabij de Installaties. De monitoring eenheid is een passieve component welke uitsluitend lokale meteorologische grootheden continu opmeet en doorstuurt aan de meetcentrale van Yuso. De plaatsing, onderhoud, stroomvoorziening en de administratieve regelingen (vb. Notarieel recht van opstal), welke verband houden met deze monitoring eenheid zijn ten koste van Yuso. Yuso verwittigt de Producent schriftelijk van haar intentie tot het plaatsen van deze monitoring eenheid minstens dertig (30) dagen voor de installatie ervan. Yuso kan niet verplicht worden deze monitoring eenheid te verwijderen op basis van dit Contract, dan wel op grond van de bepalingen gesteld in een aparte beheersovereenkomst. De Producent verklaart zich akkoord met dit recht vanwege Yuso en geeft aan daartegen geen verzet aan te tekenen op een later tijdstip.- Yuso tijdig informeren over langdurige storingen, onderhoudswerken, stakingen of andere stoornissen in het normale proces en alle gebeurtenissen die een invloed kunnen hebben op een injectie met meer dan 10% en voor zover dit 500 kW overtreft, zoals vakantieperiodes of wijzigingen in productieprogramma's. Indien de Producent meermaals in gebreke blijft deze verplichting na te komen, is Yuso gerechtigd de hierdoor veroorzaakte kosten aan de Producent aan te rekenen.
 2. (Meetsysteem) Teneinde de hoeveelheid op het net geïnjecteerde energie te kunnen meten, waarborgt de Producent aan Yuso dat een meetsysteem aanwezig is en behouden blijft tijdens de duur van het Contract, welke geplaatst werd door de netbeheerder, welke de injecties op alle injectiepunten minstens per kwartier meet, waarvan de meetwaarden worden doorgegeven aan Yuso via de netbeheerder. De kosten van een dergelijk meetsysteem blijven ten laste van de Producent.
 3. (Correctheid meetwaarden) Bij twijfel over de juistheid van de meetgegevens, kan Yuso het meetsysteem van de Installatie(s) laten onderzoeken. Indien de metingen volgens het onderzoek onjuist zijn of afwijkingen groter zijn dan wat in het aansluitingscontract met de distributienetbeheerder is toegestaan, heeft Yuso het recht de kosten van dergelijk onderzoek op de Producent door te rekenen bij de volgende facturatie.

5. Duurtijd


 1. (Looptijd) Het Contract wordt opgesteld voor een periode zoals bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. 
 2. (Verbreking) Het Contract kan, zonder dat een voorafgaande tussenkomst van een rechter is vereist, door elke partij voor het einde van de voorziene duurtijd worden beëindigd:
 3. Indien de andere partij een betalingsachterstal heeft van 2 maanden op de uitgegeven facturen en zij in gebreke blijft deze betalingsachterstal te vereffenen uiterlijk 15 dagen na aangetekende ingebrekestelling door de andere partij;
 4. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding van een partij, behoudens het geval van fusie; 
 5. In geval van staking van betaling van een partij.
 6. (Opzeg door de Producent) Verbreking van het Contract vanwege de Producent dient steeds te geschieden per aangetekend schrijven met inachtneming van één kalendermaand vanaf de datum van ontvangst door de Yuso. Vermits het technisch onmogelijk is om de afname stop te zetten tenzij er voor het injectiepunt een nieuwe afnemer is, kan het Contract in elk geval ten vroegste beeindigd zijn wanneer er een aankoopovereenkomst is afgesloten met een andere koper en Yuso via de netbeheerder bericht krijgt dat de Producent een andere afnemer heeft gevonden voor de injectiepunten.
 7. (Faillissement) Het faillissement van één van de partijen stelt onmiddellijk een einde aan het Contract. De op dat ogenblik verschuldigde bedragen worden onmiddellijk opeisbaar.

6. Aansprakelijkheid


 1. (Algemene aansprakelijkheid). Yuso en de Producent zijn enkel aansprakelijk voor de direct materiele schade die voortvloeit uit hun zware fout. Onder geen enkel beding is enige Partij aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, productieverlies, winstverlies en/of verlies van inkomsten. De aansprakelijkheid van elke partij is beperkt tot een jaarlijks bedrag van 3% van de twaalf voorgaande maandfacturen. Elke aanspraak op schadevergoeding moet binnen 30 werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden of an de datum waarop de schade redelijkerwijs had kunnen vastgesteld worden, schriftelijk aan de andere partij gemeld worden. Laattijdige schademeldingen worden niet meer vergoed.

7. Andere bepalingen


 1. (Overdracht) Overdracht van dit Contract aan een derde is enkel mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door de andere partij en op voorwaarde dat deze derde zich er toe verbindt de verbintenissen van dit Contract te zullen naleven.
 2. (Nietigheid) De nietigheid van een bepaling van dit Contract, brengt niet de nietigheid mee van de gehele overeenkomst, doch enkel van de nietige bepaling. Partijen verbinden zich ertoe in dat geval ter goeder trouw te handelen en de nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke intentie van beide partijen.
 3. (Gewijzigde omstandigheden - speciale veranderingen aan het contract) In geval van zodanige wijziging van het regelgevend kader, die zich voordoet na ondertekening van dit Contract en die van aard is dat er een belangrijke economische onrechtvaardigheid ontstaat voor een van de partijen en in het bijzonder op de prijs, zoals deze is vastgelegd in artikel 2 van het Contract, dan verbinden partijen zich ertoe het Contract opnieuw te onderhandelen, teneinde het oorspronkelijk evenwicht tussen de verbintenissen van partijen te herstellen.
 4. (Vertrouwelijkheid) Deze overeenkomst is vertrouwelijk. Zonder wederzijdse toestemming van Yuso en Producent zullen de diverse bepalingen van dit Contract niet aan derden worden meegedeeld. Hierbij worden niet als derden beschouwd: advocaten en bank(en) die tussenkomen of partij(en) bijstaan in het kader van dit Contract, de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid (en verzekeringsmakelaar), de netbeheerder(s) en bevoegde overheden.
 5. (Tegenstrijdigheden) In geval van tegenstrijdigheden tussen de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden van het Contract hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang.
 6. (Rechtsgebied) Op dit Contract is het Belgische recht van toepassing. In geval van geschil naar aanleiding van dit Contract zullen partijen trachten dit te goeder trouw op te lossen. Indien partijen er niet in slagen zelf hun geschil te regelen zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Was dit antwoord nuttig?